• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت:

مدیریت شرکت مهندسین مشاور نقش بوستان گستر خط مشی سال را تهیه نموده و در اختیار پرسنل سازمان قرار داده است. این خط مشی با اهداف سازمان متناسب بوده و تعهد شرکت برای برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را شامل شده و در زمان های مقتضی مورد بازنگری قرار می گیرد .

سرفصل های زیر به عنوان چارچوبی برای دستیابی به اهداف در سطح شرکت در نظر گرفته شده است :

مدیریت برنامه / هزینه جهت افزایش کارایی و اثربخشی اجرای پروژه ها

مدیریت منابع انسانی مشتمل بر تأمین شرایط مناسب کاری و فراهم ساختن بستر مناسب برای ایجاد انگیزه مثبت کارکنان

اجرای پروژه های نمونه در سطح ملی و استانی

به منظور تحقق آرمان های شرکت در دستیابی به اهداف یادشده و اجرای نظام ، همفکری ، همدلی و همکاری کلیه کارکنان شرکت از موثرترین عوامل موفقیت به عنوان چارچوب اهداف کیفیت مدنظر قرار دارد .