• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

سیستم مدیریت کیفیت

زمینه فعالیت شرکت در سیستم مدیریت کیفیت:

پذیرش سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک تصمیم گیری استراتژیک در شرکت مهندسین مشاور نقش بوستان گستر در نظر گرفته شده است . طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت این شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نیازهای مختلف، اهداف مشخص ، محصول ، فرآیندهای بکار گرفته شده و اندازه و ساختار سازمان می باش د. بدین منظور واحد تضمین کیفیت اقدام به تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت استقرار الزامات استاندارد ISO 9001: 2008 نموده است که این مجموعه در زمان های مقتضی مورد بازنگری قرار می گیرد تا بهبود مستمر در آنها لحاظ گردد .

روش اجرایی تکوین محصول :

تشکیل تیم کاری :

پس از عقد قرارداد ، مدیرعامل شرکت با توجه به موضوع قرارداد آن را در اختیار کمیته فنی شامل مدیران گروه های مرتبط قرار می دهد . کمیته فنی پروژه را بررسی نموده و فردی را با توجه به مهارت ها و سوابق کاری به عنوان مدیر پروژه معرفی می نماید . مدیر پروژه مسئولیت مدیریت پروژه شامل هماهنگی و پی گیری پروژه بین مشاور و کارفرما، تقسیم کارها و نظارت بر حسن انجام کار تا پایان پروژه را برعهده دارد . در بعضی از پروژه ها ممکن است فعالیت ها در چند گروه مختلف انجام پذیرد که در این صورت مدیر پروژه نسبت به واگذاری بخش هایی از پروژه به سایر گروه ها با تعیین شرح خدمات معین اقدام می نماید در چنین مواردی مدیر گروه و مدیر پروژه مسئول پی گیری اقدامات می باشند .

ورودی های اصلی :

ورودی های طراحی ، توسعه محصول برحسب مورد شامل اطلاعات اولیه (پایه) مورد نیاز از قبیل استانداردها ، آئین نامه ها ، نقشه ها ، صورتجلسات ، اطلاعات تکمیلی ، طرح های فرادست ، گزارش های مربوط به مطالعات انجام شده در مراحل قبل و …. می باشد که بخشی توسط کارفرما در اختیار شرکت قرار گرفته و سایر موارد مورد نیاز نیز توسط گروه های شرکت یا با استفاده از آرشیو تهیه می گردند . ورودی های هر پروژه براساس ضوابط طرح و به موجب طرح کیفیت شرکت مهندسین مشاور نقش بوستان گستر بررسی می گردند .

خروجی های طراحی :

با توجه به مفاد شرح خدمات قرارداد ، خروجی های پروژه تعیین می گردند که شامل تهیه و ارسال گزارش ها و آلبوم نقشه ها ، نرم افزار، اسناد مناقصه و … به کارفرما مطابق برنامه زمان بندی پیش بینی شده و همچنین انجام سایر خدمات ، طبق شرح خدمات تا اتمام پروژه خواهد بود . کارشناسان داخلی پروژه طبق وظایف محول شده در هر مرحله اقدامات و گزارش های خود را به تأیید مدیر پروژه می رسانن . گزارش هایی که در سایر گروه ها تهیه می شوند نیز بعد از تأییدهای داخلی و تأیید مدیر گروه و در مرحله بعدی مدیر پروژه می رسد . مدیر پروژه با توجه به زمان تهیه و ارسال گزارش هایی که در طرح کیفیت تهیه می شوند، نسبت به انجام آن کنترل های لازم را بعمل می آو د.

بازنگری های طراحی :

در صورت بازنگری در مراحل طراحی ، سوابق تغییرات نگهداری می شوند . روش جدید ، طراحی محصول تهیه شده و مطابق روش اجرایی کنترل اسناد و مدارک به تصویب می رسد .

تصدیق و صحه گذاری :

پس از پایان پروژه نهایتاً خروجی های پروژه به تأیید مدیر پروژه مربوطه می رسد و جهت تصدیق به کمیته فنی ارسال می گر د ، کمیته فنی با بررسی محتوای گزارش ها و تطابق آن با شرح خدمات نسبت به تصدیق آن اقدام نموده و در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد . آخرین مرحله تصدیق توسط مدیرعامل انجام می پذیرد و چنانچه نیاز به تغییراتی باشد ، مراتب به مدیر پروژه وگروه مربوطه اطلاع داده می شود و پس از انجام اصلاحات دوباره مراحل فوق تکرار می گردد . صحه گذاری های پروژه های شرکت با توجه به ماهیت مشاوره ای بودن آن و عدم انجام امور پیمانکاری در شرکت توسط کارفرما صورت می پذیرد.

کنترل تغییرات طراحی :

چنانچه در انجام هر کدام از مراحل پروژه نیاز به تغییر یا بازنگری باشد کارشناس پروژه موارد را به اطلاع مدیر پروژه می رساند تا ایشان در صورت نیاز با نظر کمیته فنی نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید تغییرات یا بازنگری ها ممکن است شامل مواردی از قبیل تغییر برنامه زمان بندی ، شرح گزارش و … باشد ، لازم به ذکر است که تغییرات نباید در برگیرنده برنامه زمان بندی کل یا مفاد شرح خدمات باشد که در اینصورت تأیید کارفرما نیز لازم است .

مدارک و ضمائم :

اسناد مدارک موجود از پروژه تأیید و تصویب نفر ماه منابع انسانی مورد نیاز پروژه منابع غیر انسانی مورد نیاز پروژه ( بودجه) نرم افزار های مورد نیاز خدمات پشتیبانی