• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

شهرسازی

زمینه فعالیت شرکت در تخصص برنامه ریزی شهرسازی :

۱ – اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

۲ – ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان و ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ

۳ – ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﺎدی ﺷﻬﺮی

۴ – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺷـﻬﺮی

۵ – ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث (آﺗـﺶ ﺳـﻮزی، زﻟﺰﻟـﻪ و ﺳـﯿﻞ) ۶ – ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ

۷ – ﻃﺮح ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

۸ – ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﻬﺮی

۹ – ﻃﺮحﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد (ﺗﺠﺎری، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی)


اهم پروژه هایی که این مشاور انجام داده است :

۱- مطالعات و طراحی کیوسک های نوین شهری

۲- طرح جامع تفضیلی (عرصه ۲۲ هکتاری) و طراحی معماری فاز ۲ (عرصه ۵ هکتاری) دهکده گردشگری ساحلی بنک استان بوشهر

۳- تهیه و نشر چاپ نشریه تخصصی شهرسازی و معماری هفت شهر

۴ – تهیه طرح بازآفرینی محله سهرابیه

۵ – بررسی نابسامانی های حاشیه راه آهن تهران – اهواز و ارایه راهکارهای اجرایی

۶ – بهره گیری از خدمات کارشناسی ، عمومی و کارگزاری در قالب دفتر توسعه محله ای و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق توسعه در محله های صدر و حسن آباد – زرگنده واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران

۷ – راه اندازی دفتر خدمات توسعه محله ای در بافت های ناکارآمد شهر قدس – محله محمدآباد

۸ – راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و تسهیل گری در محله اخترآباد