• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

خدمات مشاوره‌ای،طراحی،نظارت و اجرا

برنامه ریزی و توسعه

نوسازی ، توسعه و تسهیلگری محله

خدمات شرکت

دفاتر خدمات نوسازی

زمینه فعالیت شرکت در دفاتر خدمات نوسازی: ۱- مطالعات و برنامه ریزی و ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی ۲- مطالعات اجتماعی – اقتصادی و برنامه ریزی – مشکلات حقوقی ۳- امکان سنجی و تهیه طرح های راهبردی ، ساختاری ، بهسازی ۴- نوسازی…اطلاعات بیشتر…دفاتر خدمات نوسازی

شهرسازی

زمینه فعالیت شرکت در تخصص برنامه ریزی شهرسازی : ۱ – اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ۲ – ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان و ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ۳ – ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﺎدی ﺷﻬﺮی ۴ – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺷـﻬﺮی ۵ – ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در…اطلاعات بیشتر…شهرسازی

جغرافیا و برنامه ریزی

زمینه فعالیت شرکت در تخصص جغرافیا و برنامه ریزی فضایی : ۱ – مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ( شهری و روستایی) ۲ – مطالعات و برنامه ریزی توسعه کالبدی ۳ – مطالعات آمایش سرزمین ۴ – مطالعات توریسم و گردشگری ۵ – تهیه طرح های…اطلاعات بیشتر…جغرافیا و برنامه ریزی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی

زمینه فعالیت شرکت در ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی : ۱- شناسایی اقدام توسعه ای (طرح ، سیاست ، برنامه ها) ۲- نیازسنجی اتاف ۳- دامنه یابی ، پیمایش میدانی و جمع آوری داده ها ۴- شناسایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی اقدام توسعه ای ۵- ارزیابی و…اطلاعات بیشتر…ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی